Home Mẹo chơi liên quân Toàn tập cách chơi Lotto Bet trên trang Thabet

[Hướng Dẫn] Toàn tập cách chơi Lotto Bet trên trang Thabet

9
0
Ví dụ : Đặt cược 1 số hậu tam 【 Trăm / Chục / Đơn vị 】 với số lượng : 3 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng hậu tam 【 Trăm / Chục / Đơn vị 】 là : * * 313 như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 1 số trung tam 【 Ngàn / Trăm / Chục 】 với số lượng : 4 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng trung tam 【 Ngàn / Trăm / Chục 】 là : * 645 * như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 1 số tiền tam 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm 】 với số lượng : 2 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng tiền tam 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm 】 là : 123 * * như vậy bạn đã trúng thưởng. Game lotto bet

Ví dụ: Đặt cược 2 số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 5, 6 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là: **665 như vậy bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ : Đặt cược 2 số hậu tam 【 Trăm / Chục / Đơn vị 】 với số lượng : 1, 6 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng hậu tam 【 Trăm / Chục / Đơn vị 】 là : * * 665 như vậy bạn không trúng thưởng. Game lotto betVí dụ : Đặt cược 2 số trung tam 【 Ngàn / Trăm / Chục 】 với số lượng : 6, 7 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng trung tam 【 Ngàn / Trăm / Chục 】 là : * 167 * như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 2 số trung tam 【 Ngàn / Trăm / Chục 】 với số lượng : 2, 8 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng trung tam 【 Ngàn / Trăm / Chục 】 là : * 167 * như vậy bạn không trúng thưởngVí dụ : Đặt cược 2 số tiền tam 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm 】 với số lượng : 7, 9 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng tiền tam 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm 】 là : 971 * * như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 2 số tiền tam 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm 】 với số lượng : 7, 8 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng tiền tam 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm 】 là : 971 * * như vậy bạn không trúng thưởng. Game lotto betVí dụ : Đặt cược 1 số hậu tứ 【 Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 với số lượng : 3 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng hậu tứ 【 Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 là : * 8753 như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 1 số hậu tứ 【 Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 với số lượng : 9 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng hậu tứ 【 Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 là : * 8753 như vậy bạn không trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 2 số hậu tứ 【 Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 với số lượng : 1, 2 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng hậu tứ 【 Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 là : * 8218 như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 2 số hậu tứ 【 Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 với số lượng : 1, 2 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng hậu tứ 【 Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 là : * 8238 như vậy bạn không trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 2 số 5 tinh 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 với số lượng : 1, 2 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng 5 tinh 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 là : 12121 như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 2 số 5 tinh 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 với số lượng : 1, 3 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng 5 tinh 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 là : 12121 như vậy bạn không trúng thưởngVí dụ : Đặt cược 3 số 5 tinh 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 với số lượng : 1, 2, 6 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng 5 tinh 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 là : 12864 như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 3 số 5 tinh 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 với số lượng : 1, 3, 6 tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng 5 tinh 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm / Chục / Đơn vị 】 là : 12662 như vậy bạn không trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược Kèo đôi-Cược xiên 2 tinh với vị trí 【 Chục ngàn 】 là “ Hợp, Chẵn ” 【 Chục 】 ” Xỉu ” tạo thành 2 tổng hợp. Con số mở thưởng là : 24601 trùng khớp với vị trí số lượng đặt cược như vậy bạn đã trúng thưởng ; Ngoài ra thì tổng hợp còn lại không trùng khớp với hiệu quả mở thưởng. Như vậy xem như không trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược Kèo đôi-Cược xiên 3 tinh với vị trí 【 Chục ngàn 】 là “ Chẵn ” 【 Chục 】 ” Xỉu ” 【 Đơn vị 】 là “ Tố ” tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng là : 24601 trùng khớp với vị trí số lượng đặt cược như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược kèo đôi-đơn thức tại vị trí 【 Trăm 】 với cách chơi là “ Chẵn ” tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng là : 59336 vị trí 【 Trăm 】 là “ Lẻ ” như vậy bạn không trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược kèo đôi-đơn thức tại vị trí 【 Ngàn 】 với cách chơi là “ Tố ” tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng là : 57258 vị trí 【 Ngàn 】 là “ Tố ” như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược kèo đôi-đơn thức tại vị trí 【 Chục ngàn 】 với cách chơi là “ Tài ” tạo thành 1 tổng hợp. Con số mở thưởng là : 59436 vị trí 【 Chục ngàn 】 là “ Tài ” như vậy bạn đã trúng thưởng

Rồng

tác dụng mở thưởng vị trí 【 Chục ngàn 】 bằng hiệu quả vị trí 【 Đơn vị 】 thì xem như trúng thưởng. Ví dụ : Đặt cược Rồng Hổ với cách chơi [ Hòa ]. Con số mở thưởng là : 2 * * * 2, 6 * * * 6, 8 * * * 8 …. Như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược Rồng Hổ với cách chơi [ Hổ ]. Con số mở thưởng là : 2 * * * 6, 6 * * * 8, 1 * * * 5 …. Như vậy bạn đã trúng thưởng .tác dụng mở thưởng vị trí 【 Chục ngàn 】 nhỏ hơn hiệu quả vị trí 【 Đơn vị 】 thì xem như trúng thưởng. Ngoài ra những trường hợp khác đều không trúng thưởng .Kết quả mở thưởng vị trí 【 Chục ngàn 】 lớn hơn tác dụng vị trí 【 Đơn vị 】 thì xem như trúng thưởng. Ngoài ra những trường hợp khác đều không trúng thưởng. Ví dụ : Đặt cược Rồng Hổ với cách chơi [ Rồng ]. Con số mở thưởng là : 6 * * * 2, 8 * * * 6, 5 * * * 1 … như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược tổng số trung tam 【 Ngàn / Trăm / Chục 】 với cách chơi tổng số đặc biệt-Liên Tam là : [ Tạp Lục ], số lượng mở thưởng là : * 157 *, * 268 *, * 381 * … như vậy bạn đã trúng thưởng. ※ Nếu hiệu quả mở thưởng là bão, sảnh, đôi, bán sảnh thì xem như bạn không trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược tổng số tiền tam 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm 】 với cách chơi tổng số đặc biệt-Liên Tam là : [ Bán sảnh ], số lượng mở thưởng là : 125 * *, 540 * *, 390 * * … như vậy bạn đã trúng thưởng. ※ Nếu tác dụng mở thưởng tiền tam là sảnh, đôi thì xem như bạn không trúng thưởng. Số 9, 0, 1 liền nhau. game bài lotto betVí dụ : Đặt cược tổng số hậu tam 【 Trăm / Chục / Đơn vị 】 với cách chơi tổng số đặc biệt-Liên Tam là : [ Đôi ], số lượng mở thưởng là : * * 001, * * 288, * * 696 … như vậy bạn đã trúng thưởng. ※ Nếu tác dụng số lượng mở thưởng hậu tam là bão thì xem như không trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược tổng số trung tam 【 Ngàn / Trăm / Chục 】 với cách chơi tổng số đặc biệt-Liên Tam là : [ Sảnh ], số lượng mở thưởng là : * 123 *, * 901 *, * 321 *, * 098 * … như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược tổng số tiền tam 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm 】 với cách chơi tổng số đặc biệt-Liên Tam là : [ Bão ], số lượng mở thưởng là : 000 * *, 222 * *, 888 * * … như vậy bạn đã trúng thưởng .

Ngầu 1~Ngầu 9

Không Ngầu

Ngầu Hầm

Ngầu hầm Kèo đôi

VIII. Xì Tố

Dựa vào hiệu quả số lượng mở thưởng để tạo thành [ 5 con ], [ tứ quý ], [ cù lũ ], [ sảnh ], [ sám cô ], [ 2 đôi ], [ 1 đôi ], [ số rời ]. Nếu hiệu quả mở thưởng trùng khớp với đơn cược thì xem như bạn đã trúng thưởng, ngoài những những trường hợp khác đều không trúng thưởng .

5 con

Kết quả 5 con số mở thưởng đều giống nhau thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [5 con], con số mở thưởng là: 22222, 66666, 88888… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [5 con], con số mở thưởng là: 22221, 66363, 85888… Đều không trúng thưởng. cách chơi bài lotto bet

Tứ quý

Kết quả 5 con số mở thưởng có 4 con số giống nhau thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [Tứ quý], con số mở thưởng là: 22221, 66366, 85888… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [Tứ quý], con số mở thưởng là: 22222, 66666, 88855… Đều không trúng thưởng.

Cù Lũ

Kết quả 5 con số mở thưởng có 3 con số giống nhau (3 con) và 2 con số còn lại phải là (1 đôi) thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [Cù Lũ], con số mở thưởng là: 11222, 66633, 58885… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [Cù Lũ], con số mở thưởng là: 22231, 66623, 88995… Đều không trúng thưởng.

Sảnh

Kết quả 5 con số mở thưởng có trình tự từ nhỏ đến lớn (con số 9, 0, 1 liền nhau) thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [Sảnh], con số mở thưởng là: 23456, 89012, 90123… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [Sảnh], con số mở thưởng là: 23196, 13679, 80123… Đều không trúng thưởng.

Sám cô

Kết quả 5 con số mở thưởng có 3 con số giống nhau (3 con) và hai con số con lại không giống nhau thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [Sám Cô], con số mở thưởng là: 22231, 66623, 88895… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [Sám Cô], con số mở thưởng là: 11222, 66666, 58888… Đều không trúng thưởng. cách chơi bài lotto bet

2 Đôi

kết quả 5 con số mở thưởng có 2 đôi số thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [2 Đôi], con số mở thưởng là: 22166, 66355, 82668… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [2 Đôi], con số mở thưởng là: 22168, 66633, 55555… Đều không trúng thưởng.

1 đôi 

kết quả 5 con số mở thưởng có 1 đôi số thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [1 đôi], con số mở thưởng là: 22168, 66315, 82968… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [1 đôi], con số mở thưởng là: 22166, 66633, 66666… Đều không trúng thưởng.

Số rời

Kết quả 5 con số mở thưởng không giống nhau và không có liên kết bất kỳ nào.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [Số Rời], con số mở thưởng là: 23186, 13579, 21968… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặt cược xì tố với cách chơi là [Số Rời], con số mở thưởng là: 23456, 89012, 22165… Đều không trúng thưởng.

lotto-7

IX. Baccarat

Kết quả mở thưởng 【 Hàng trăm 】 【 Hàng đơn vị chức năng 】 là nhà Con, 【 Hàng ngàn 】 【 Hàng chục 】 là nhà Cái, lấy tổng số của nhà Con so với nhà Cái, dựa vào số lượng hàng đơn vị chức năng để so sánh lớn nhỏ .

Nhà Cái

Tổng số hàng đơn vị chức năng tại 【 Hàng trăm 】 【 Hàng đơn vị chức năng 】 nhà Con nhỏ hơn so với Tổng số hàng đơn vị chức năng tại 【 Hàng ngàn 】 【 Hàng chục 】 nhà Cái, đặt cược nhà Cái xem như trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược Bacarrat – Nhà Cái, tác dụng mở thưởng là 36682, nhà Con 【 Hàng trăm 】 là 6 + 【 Hàng đơn vị chức năng 】 là 2 = 08, nhà Cái 【 Hàngngàn 】 là 6 + 【 Hàng chục 】 là 8 = 14, nhà Con lớn hơn nhà Cái, như vậy bạn không trúng thưởng .

Nhà Con

Tổng số hàng đơn vị chức năng tại 【 Hàng trăm 】 【 Hàng đơn vị chức năng 】 nhà Con lớn hơn so với Tổng số hàng đơn vị chức năng tại 【 Hàng ngàn 】 【 Hàng chục 】 nhà Cái, đặt cược nhà Con xem như trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược Bacarrat – Nhà Con, tác dụng mở thưởng là 36682, nhà Con 【 Hàng trăm 】 là 6 + 【 Hàng đơn vị chức năng 】 là 2 = 08, nhà Cái 【 Hàngngàn 】 là 6 + 【 Hàng chục 】 là 8 = 14, nhà Con lớn hơn nhà Cái, như vậy bạn đã trúng thưởng .

Hòa

Tổng số hàng đơn vị chức năng tại 【 Hàng trăm 】 【 Hàng đơn vị chức năng 】 nhà Con bằng với Tổng số hàng đơn vị chức năng tại 【 Hàng ngàn 】 【 Hàng chục 】 nhà Cái, đặt cược Hòa xem như trúng thưởng .

Ví dụ: Đặt cược Bacarrat – Hòa, kết quả mở thưởng là 44949, nhà Con【Hàng trăm】là 9+【Hàng đơn vị】là 9 = 18, nhà Cái【Hàng ngàn】là 4 +【Hàng chục】là 4 = 08, nhà Con và nhà Cái bằng nhau, như vậy bạn đã trúng thưởng.
※Đặt cược nhà Cái và nhà Con, nếu kết quả mở Hòa thì hoàn trả tiền cược không tính thắng thua. cách chơi bài lotto bet

Đôi

Kết quả 【 Hàng trăm 】 【 Hàng đơn vị chức năng 】 nhà Con là 2 số lượng giống nhau, đặt cược Con Đôi xem như trúng thưởng. Kết quả 【 Hàng ngàn 】 【 Hàng chục 】 nhà Cái là 2 số lượng giống nhau, đặt cược Cái Đôi xem như trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược Bacarrat – Cái Đôi, hiệu quả mở thưởng là 16168, 【 Hàng ngàn 】 【 Hàng chục 】 là cặp số giống nhau, như vậy bạn đã trúng thưởng .

Lẻ Chẵn

Ví dụ : Đặt cược Kèo đôi 【 Cái lẻ 】 tạo thành 1 tổng hợp, hiệu quả mở thưởng là 53463 nhà Cái 【 Hàng ngàn 】 là 3 + 【 Hàng chục 】 là 6 = 09 là lẻ, như vậy bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược Kèo đôi 【 Con lẻ 】 tạo thành 1 tổng hợp, hiệu quả mở thưởng là 36959 nhà Con 【 Hàng trăm 】 là 9 + 【 Hàng đơn vị chức năng 】 là 9 = 18 là chẵn, như vậy bạn không trúng thưởng .

X. Sút cầu môn

Hàng số tiền tam là các số lượng tương ứng với vị trí 【 Chục ngàn / Ngàn / Trăm 】, trung tam 【 Ngàn / Trăm / Chục 】, hậu tam 【 Trăm / Chục / Đơn vị 】, so sánh số lượng ở giữa 3 số lượng mở thưởng

Sút trúng

Dựa vào vị trí số lượng ở giữa của 3 số mở thưởng có giá trị nằm trong khoanh vùng phạm vi giữa hàng số trước và hàng số sau .Ví dụ : Đặt cược tiền tam cách chơi sút trúng, gồm 1 đơn cược, tác dụng mở thưởng con số tiền tam là : 123 * * vị trí số lượng ở giữa là 2 có giá trị nằm trong khoanh vùng phạm vi giữa số 1 đến 3 như vậy đã trúng thưởng. cách chơi bài lotto betVí dụ : Đặt cược trung tam cách chơi sút trúng, gồm 1 đơn cược, tác dụng mở thưởng số lượng trung tam là : * 153 * vị trí số lượng ở giữa là 5 có giá trị nằm ngoài khoanh vùng phạm vi giữa số 1 đến số 3 như vậy đã không trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược hậu tam cách chơi sút trúng, gồm 1 đơn cược, tác dụng mở thưởng số lượng hậu tam là : * * 133 vị trí số lượng ở giữa là số 3 trùng với số mở thưởng hàng sau như vậy đã không trúng thưởng .

Sút cột

Dựa vào vị trí số lượng ở giữa của 3 số mở thưởng có giá trị trùng với vị trí số lượng hàng trước hoặc hàng sauVí dụ : Đặt cược trung tam cách chơi sút cột, gồm 1 đơn cược, hiệu quả mở thưởng số lượng trung tam là : * 233 * vị trí số lượng ở giữa là 3 có giá trị trùng với số lượng vị trí hàng sau như vậy đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược hậu tam cách chơi sút cột, gồm 1 đơn cược, tác dụng mở thưởng số lượng hậu tam là : * * 345 vị trí số lượng ở giữa là 4 có giá trị không trùng với số lượng vị trí hàng trước và hàng sau như vậy đã không trúng thưởng .

Sút trật

Ví dụ : Đặt cược hậu tam cách chơi sút trật, gồm 1 đơn cược, hiệu quả mở thưởng số lượng hậu tam là : * * 151 vị trí số lượng ở giữa là 5 có giá trị nằm ngoài khoanh vùng phạm vi giữa số 1 đến 1 như vậy đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược hậu tam cách chơi sút trật, gồm 1 đơn cược, hiệu quả mở thưởng số lượng hậu tam là : * * 133 vị trí số lượng ở giữa là số 3 trùng với số mở thưởng hàng sau như vậy đã không trúng thưởng .

Xem thêm :

lotto-8

1 số giống nhau

Ví dụ : Đặt cược 1 số giống nhau với số lượng : 8 gồm 1 tổng hợp. Con số mở thưởng là : 35758 như vậy thì bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 1 số giống nhau với số lượng : 8, 9 gồm 2 tổng hợp. Con số mở thưởng là : 25365 số lượng đặt cược không trùng khớp với tác dụng mở thưởng như vậy bạn đã không trúng thưởng .

2 số giống nhau

Ví dụ : Đặt cược 2 số giống nhau với số lượng : 5 gồm 1 tổng hợp. Con số mở thưởng là : 25165 như vậy thì bạn đã trúng thưởngVí dụ : Đặt cược 2 số giống nhau với số lượng : 3, 6 gồm 2 tổng hợp. Con số mở thưởng là : 31647, số lượng đặt cược chỉ Open 1 lần như vậy bạn đã không trúng thưởng

3 số giống nhau

Ví dụ : Đặt cược 3 số giống nhau với số lượng : 3 gồm 1 tổng hợp. Con số mở thưởng là : 33153 như vậy thì bạn đã trúng thưởng .Ví dụ : Đặt cược 3 số giống nhau với số lượng : 2, 5 gồm 2 tổng hợp. Con số mở thưởng là : 22655, số lượng đặt cược chỉ Open 2 lần như vậy bạn đã không trúng thưởng .

4 số giống nhau

Ví dụ : Đặt cược 4 số giống nhau với con số: 6 gồm 1 tổ hợp. Con số mở thưởng là: 56666 như vậy thì bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ : Đặt cược 4 số giống nhau với con số: 2, 5 gồm 2 tổ hợp. Con số mở thưởng là: 22629, con số đặt cược chỉ xuất hiện 3 lần như vậy bạn đã không trúng thưởng

cach-choi-bai-lotto-bet-5

Previous articleCách Chơi Mortal Kombat 4 Ko Nhỉ, Tải Mortal Kombat 4
Next articleHướng dẫn cách chơi 5 tinh nhóm 120 chuẩn xác nhất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here